ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

การดำเนินงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ จำเป็นต้องมีการบริหารงานคุณภาพมีแนวปฏิบัติให้มีความปลอดภัยกับผู้บริจาคเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต และมีความมั่นใจในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในการรักษาผู้ป่วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ มุ่งเน้นการจัดหาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกของธนาคารเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ